Lid Raad van Toezicht

Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) zet zich in voor alle inwoners van Wassenaar om hun eigen welzijn en dat van hun omgeving te verbeteren.

Vacature Lid Raad van Toezicht – vrijwilliger

Taakstelling van de SMOW

Eenzaamheid tegengaan en ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Mensen helpen bij het voorkomen van schulden. Ouderen helpen actief en fit te blijven. Dat zijn doelstellingen van de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning in Wassenaar. Anders gezegd: SMOW is een instelling die als doel heeft “de bevordering van het welzijn van en het bieden van ondersteuning aan Wassenaarders, die behoefte hebben aan hulp en ondersteuning in het bijzonder gericht op hun zelfstandigheid en maatschappelijke participatie”. Daarmee draagt SMOW – samen met vele ketenpartners – bij aan een samenleving waar iedereen meetelt en meedoet. Zij heeft zich de afgelopen jaren doorontwikkeld naar een professionele organisatie die regie neemt, een actieve rol in het sociaal domein speelt en plan- en projectmatig te werk gaat. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar onze organisatie. SMOW richt zich op de groep van volwassenen.

SMOW is een belangrijke partner van de gemeente Wassenaar voor de uitvoering van de taken die met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aan de gemeenten zijn opgedragen. We maken deel uit van het in 2023 gestarte Sociaal Team Wassenaar dat een spilfunctie heeft als het gaat om samenwerking en toegang tot hulpverlening in het sociaal domein.

SMOW werkt volgens een Raad van Toezicht- Directeur/Bestuurdermodel. De directeur is de enige bestuurder.

Binnen SMOW werken 10 medewerkers, met enkele projectmedewerkers. Daarnaast beschikt de organisatie over een groot team van vrijwilligers (rond 160) voor de diverse werkvelden.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De RvT houdt toezicht op het beleid van de directie. Daarnaast staat de RvT de directie met raad en daad terzijde.

De leden beschikken als team over de gewenste deskundigheden en kwaliteiten om integraal toezicht te kunnen houden op de directeur-bestuurder. De RvT vergadert ongeveer zes keer per jaar.

Er ontstaat eind dit jaar een vacature door het aftreden van lid als gevolg van het verstrijken van de benoemingstermijn.

Profiel voor het nieuwe lid

Naast de algemene functie-eisen (als onafhankelijkheid, geen belangenverstrengeling en opereren als team) wordt van een lid van de RvT in hoofdzaak het volgende verwacht:

– Op strategisch niveau meedenken over de inrichting en de werking van het sociaal domein in Wassenaar, meer specifiek gericht op welzijn;

– Gedegen kennis van en ervaring met een politiek-bestuurlijke en ambtelijke omgeving;

– Ervaring in besturing en bedrijfsvoering, waaronder de financiering van maatschappelijke organisaties aantoonbare kennis van HR en organisatieontwikkeling;

– Samenwerkingsgericht;

– Liefst ervaring als leidinggevende en toezichthouder; grenzen tussen toezicht houden en besturen scherp in de gaten kunnen houden;

– Bekend zijn met (de inrichting van) het welzijnswerk en bij voorkeur met een relevant netwerk op het gebied van welzijn en het sociaal domein van gemeentes in deze regio;

– De huidige RvT telt vijf leden, waarvan 1 vrouw en vier mannen; bij de vacaturevervulling richten wij ons bij voorkeur op vrouwelijke kandidaten.

De functie is onbezoldigd en de benoemingstermijn is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging van vier jaar.

Procedure

De besluitvorming over de definitieve vervulling van de vacature zal door de voltallige Raad van Toezicht worden genomen; dit besluit wordt genomen na een kennismakingsgesprek tussen de geselecteerde kandidaat met de directeur-bestuurder.

Wanneer u belangstelling heeft voor deze functie, nodigen wij u uit – vóór 13 september 2023 – aan de hand van een korte zakelijke motivatie plus CV te solliciteren via het opgegeven emailadres HR@smowassenaar.nl, t.a.v. P.I.M. van den Wijngaart, voorzitter van de Raad van Toezicht.

De gesprekken worden gevoerd in de week van 18 september.

Van de geselecteerde kandidaat wordt gevraagd een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) te overleggen.

Soort dienstverband: Parttime, Vaste baan, Vrijwilliger
Parttime uren: 3 per week

Salaris: €1,00 per maand

Rooster: ma-vr

Werklocatie: Fysiek

Deadline sollicitaties: 13-09-2023
Verwachte startdatum: 01-12-2023