Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Algemeen

Eenzaamheid tegengaan en ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Mensen helpen bij het voorkomen van schulden. Ouderen helpen actief en fit te blijven. Dat zijn doelstellingen van de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning in Wassenaar. Anders gezegd: SMOW is een  instelling die als doel heeft “de bevordering van het welzijn van en het bieden van ondersteuning aan Wassenaarders, die behoefte hebben aan hulp en ondersteuning in het bijzonder gericht op hun zelfstandigheid en maatschappelijke participatie”.  Daarmee draagt SMOW – samen met vele ketenpartners – bij aan een samenleving waar iedereen meetelt en meedoet. Zij heeft zich de afgelopen jaren doorontwikkeld naar een professionele organisatie die regie neemt, een actieve rol in het sociaal domein speelt en plan- en projectmatig te werk gaat. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar onze organisatie.

SMOW is een belangrijke partner van de gemeente Wassenaar voor de uitvoering van de taken die met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aan de gemeenten zijn opgedragen. De gemeente is recent gestart met de ontwikkeling van een sociaal kernteam. Wat dit precies voor SMOW gaat betekenen is nu nog niet duidelijk. Het volgen en het acteren op deze ontwikkeling zal de komende tijd een belangrijk aandachtspunt van de RvT zijn.

SMOW werkt volgens een Raad van Toezicht- Directeur/Bestuurdermodel. De directeur is de enige bestuurder.

Binnen SMOW werken 10 medewerkers, met enkele projectmedewerkers. Daarnaast beschikt de organisatie over een groot team van vrijwilligers (rond 160) voor de diverse werkvelden.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De RvT houdt toezicht op het beleid van de directie. Daarnaast staat de RvT de directie met raad en daad terzijde.

De leden beschikken als team over de gewenste deskundigheden en kwaliteiten om integraal toezicht te kunnen houden op de directeur-bestuurder. De RvT vergadert ongeveer zes keer per jaar.

Er ontstaat eind dit jaar een vacature door het aftreden van een vrouwelijk lid als gevolg van het verstrijken van de maximale benoemingstermijn.

Profiel voor het nieuwe lid

Naast de algemene functie-eisen (als onafhankelijkheid, geen belangenverstrengeling en opereren als team) gelden de volgende vereisten:

  • Op strategisch niveau meedenken over de inrichting en de werking van het sociaal domein in Wassenaar;
  • Gedegen kennis van en ervaring met bestuur en management; als lid van een Renumeratiecommissie;
  • Ervaring in bedrijfsvoering, aantoonbare kennis van HR en organisatieontwikkeling;
  • Inzicht in de eisen van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van de organisatie;
  • Samenwerkingsgericht;
  • Bij voorkeur ervaring als toezichthouder; grenzen tussen toezicht houden en besturen scherp in de gaten kunnen houden;
  • Bekend zijn met het verzorgingsgebied en liefst met een relevant netwerk;
  • De huidige RvT telt vijf leden, waaronder een vrouw; bij de vacaturevervulling richten wij ons daarom bij gelijke geschiktheid op vrouwelijke kandidaten.

De functie wordt vervuld op vrijwillige basis en de benoemingstermijn is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging van vier jaar.

Procedure

De besluitvorming over de definitieve vervulling van de vacature zal door de voltallige Raad van Toezicht worden genomen; die besluitvorming wordt genomen na een kennismakingsgesprek tussen de geselecteerde kandidaat met de directeur-bestuurder.

Wanneer u belangstelling heeft voor de functie, nodigen wij u uit – voor 20 september a.s. – met een korte zakelijke brief plus CV te solliciteren via HR@smowassenaar.nl, t.a.v. Paul van den Wijngaart, voorzitter Raad van Toezicht.